KADRY – Zakres czynności

 • » sporządzanie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • » sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • » sporządzanie świadectw pracy,
 • » prowadzenie spraw kadrowych – teczki osobowe, ewidencja czasu pracy zgodnie z przepisami,
 • » ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • » prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP,
 • » ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • » prowadzenie ewidencji urlopów,
 • » wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • » sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • » szkolenia BHP dla pracodawcy i pracownika,
 • » sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • » rejestracja pracowników i członków rodzin do ZUS,
 • » sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami chorobowymi, rehabilitacyjnymi, macierzyńskimi i zasiłkiem opiekuńczym,
 • » wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • » wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

PŁACE – Zakres czynności

 • » sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników,
 • » przygotowywanie rachunków do umów, cywilnoprawnych  na podstawie informacji od klienta,
 • » obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • » przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • » naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od pracowników PIT,
 • » sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz  pobranych  zaliczkach PIT-11, PIT-4R,
 • » sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,