Bieżące prowadzenie książek przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
Kalkulację zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
Rozliczenia w zakresie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji
Raportowanie JPK
Sporządzanie rocznych zeznań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
Przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT

W połączeniu z obsługą księgową oferujemy usługi dodatkowe:
Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej